Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE

 

Vážení klienti,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů (zejména Vašich identifikačních a kontaktních údajů, informací o Vašem zvířeti, kterému je poskytována veterinární péče, případně dalších údajů Vámi poskytnutých správci), správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Kontaktní údaje správce:

VETINO Jaggy Brno s.r.o., IČO: 25319272, se sídlem: Komárovská 353/5, Komárov, 617 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25226, telefon: +420545234035, e-mail: klinika@jaggy.cz, web: https://www.jaggy.cz (dále jen „Správce“)

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

a) Příprava a vedení smluvní dokumentace

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro přípravu a plnění smlouvy uzavřené s Vámi jako subjektem údajů Správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

b) Vedení stanovené dokumentace o poskytnuté veterinární péči a plnění dalších povinností Správce jako oprávněného poskytovatele odborné veterinární činnosti

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních povinností Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, stanovených zejména zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů.

c) Vedení účetnictví Správce

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních povinností Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, stanovených zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany:

Zpracování osobních údajů může být nezbytné i pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti s možností uplatňovat svá práva a nároky vyplývající z poskytnutých služeb veterinární péče, v souvislosti s komunikací Správce s klienty a klientů se Správcem (např. přes webový kontaktní formulář).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

  • zaměstnanci Správce (jako oprávněného poskytovatele odborné veterinární činnosti),
  • státní orgány, orgány samosprávy a další subjekty na základě zvláštních právních předpisů,
  • subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Předávání osobních údajů do zahraničí:

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování, včetně profilování:

Správce neprovádí zpracování osobních údajů založené na automatizovaném rozhodování, včetně profilování.

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, než budou všechna práva a povinnosti z uzavřených smluvních vztahů vypořádány nebo jinak zaniknou, nebo po dobu, po kterou bude povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, zejména veterinárního zákona, a to podle toho, která z těchto dob uplyne později.

Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

  • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody).
  • Máte právo na omezení zpracování.
  • Máte právo vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz bod 4.).
  • Máte právo se obracet na Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních předpisů.
  • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz uoou.cz).

Poučení k Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:

Poskytování Vašich osobních údajů Správci je zcela dobrovolné a souvisí s Vaším rozhodnutím a volbou využít služeb Správce. Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu však může v krajním případě znamenat, že Správce Vám nebude moci poskytnout služby v předepsané kvalitě.

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním. Zjistit více